top of page

algemene voorwaarden

artikel 1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten, digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt, hierna ‘Wies & Marie’, eenmanszaak gevestigd te Olmen met als ondernemingsnummer 0762.577.871;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden in verband met zijn eigen beroeps- of handelsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. Webshop: de e-commerce website van Wies & Marie die consumenten de mogelijkheid biedt om online producten, digitale inhoud en/of diensten aan te kopen;

 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen ondernemer en consument in het kader van een door Wies & Marie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten;

 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

 10. Dag: kalenderdag;

 11. Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

artikel 2 – identiteit van de ondernemer

Wies & Marie 

Laura Daems

Wijngaardberg 23

2491 Olmen

België


 

info@wiesenmarie.be

www.wiesenmarie.be

0762.577.871

artikel 3 – toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn toepasbaar op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. De voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten producten en dienstverlening aangeboden door Wies & Marie. Bij aankoop van een product of het boeken van een dienst gaat de consument automatisch akkoord met de voorwaarden.

artikel 4 – aanbod

 1. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod van de webshop bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten. In het geval er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, bieden deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

artikel 5 – overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 2. De ondernemer bevestigt de aanvaarding van het aanbod via elektronische weg. Zolang deze aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. De consument zorgt voor een veilige webomgeving en neemt passende technische en organisatorische maatregelen waarbij de gegevens van de consument worden beveiligd, indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt.

 4. De ondernemer kan, binnen wettelijke kaders, onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van feiten en factoren die van belang zijn voor het aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer, op basis van dit onderzoek, goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heef zij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal bij aankoop van producten, digitale inhoud en/of diensten aan de consument volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 8. Prijsoffertes voor diensten blijven 14 kalenderdagen geldig na offertedatum, tenzij anders vermeld. Offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van overeenkomst. 

 9. Producten en diensten verstrekt door Wies & Marie mogen in geen geval worden bewerkt of verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming.

 10. Producten en diensten (ideeën, concepten, ontwerpen, beeldmateriaal) verstrekt door Wies & Marie zijn onderhevig aan auteursrechten en blijven eigendom van Wies & Marie.

 11. Foto's en ontwerp gemaakt door Wies & Marie kunnen te allen tijde gebruikt worden voor marketing- en publicatiedoeleinden (sociale media, website, blog, drukwerk). Indien de consument hier bezwaar tegen heeft, dient de consument de ondernemer schriftelijk (per mail) op de hoogte te brengen.

 12. De consument moet bij gebruik van foto's of ontwerpen op sociale media correct verwijzen naar Wies & Marie. 

artikel 6 – herroepingsrecht

Bij producten

 1. De consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product te ontbinden gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen.

 3. De consument maakt zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar aan de ondernemer via info@wiesenmarie.be, met behulp van het herroepingsformulier.

 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer opgegeven instructies.

 5. De consument dient het product binnen 14 dagen te overhandigen of te retourneren aan de ondernemer. De consument moet de terugzending kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 6. Indien de consument zich niet houdt aan de in lid 1 en 5 genoemde termijnen, is de koop een feit.

 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

Bij diensten

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

artikel 7 – kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van de terugzending voor de consument.

 2. De terugbetaling van de bestelling kan enkel worden voldaan als het product of de producten nog geheel, intact en in oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

 3. Het door de consument betaalde bedrag voor de aankoop zal door de ondernemer uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetaald worden, op voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer. De terugbetaling gebeurt op dezelfde betaalmethode die door de consument gebruikt is, tenzij anders afgesproken.

artikel 8 – uitsluiting herroepingsrecht

 1. Onderstaande producten en diensten kunnen door de ondernemer uitgesloten worden van het herroepingsrecht van de consument, maar enkel als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van herroepingsrecht geldig op volgende producten:

  1. producten die vervaardigd zijn volgens specificaties van de consument;

  2. producten die niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hygiënische redenen, zoals oorbellen;

  3. producten waarbij geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;

  4. producten die snel bederven of verouderen, zoals voedsel of bloemen;

  5. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  6. producten die aangeboden worden tijdens een openbare veiling. Bij deze verkoopmethode is de succesvolle bieder verplicht de door de ondernemer aangeboden producten af te nemen.

  7. losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

  8. verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken door de consument.

 3. Uitsluiting van herroepingsrecht geldig op volgende diensten:

  1. diensten betreffende logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  2. diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

artikel 9 – prijzen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro, zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten en diensten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of;

  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 6. Bij door de ondernemer georganiseerde aanbiedingen en acties zijn de bijhorende voorwaarden slechts geldig tot wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken.

 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De ondernemer is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

artikel 10 – conformiteit en garantie

 1. De consument heeft 4 weken garantie vanaf de dag van aankoop. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De consument heeft vervolgens recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

 2. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 5. De garantie geldt niet indien:

  1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  4. bij verlies van (een deel van) het product.

Artikel 11 – levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Levering is enkel mogelijk binnen België.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 4. De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en een bevestiging daarvan heeft gekregen van de ondernemer.

 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.

 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 7. De opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen.

 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

artikel 12 – betaling

 1. De ondernemer blijft eigenaar van de bestelde producten totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 2. De consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. Voor zover niet direct online betaald, dienen de door klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het product.

 4. De ondernemer heeft het recht een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld.

 5. De consument heeft de mogelijkheid om de betaling van de overeenkomst cash of via een elektronische weg (Payconic, Bancontact, creditcard) te voldoen.

artikel 13 – aansprakelijkheid schade

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat vanwege door de consument verstrekte gegevens die foutief of onvolledig zijn.

 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij de consument.

 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het stuk gaan van sieraden vanwege onzorgvuldigheid.

 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging bij de bezorger (post of koerierdienst).

 6. Indien de ondernemer een schadevergoeding verschuldigd is aan de consument, bedraagt de schade nooit meer dan het vooraf betaalde bedrag van de aankoop.

 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en materiële of lichamelijke schade tijdens een fotoshoot.

artikel 14 – klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze procedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost in 4 weken ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

artikel 15 – geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

artikel 16 – aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 27 september 2023.

bottom of page